1791 - Dalekohledy: Refraktor vs. reflektor

Dalekohledy: Refraktor vs. reflektor

Originál: http://www.xkcd.com/1791/